PORTEUS KIOSK 5.2.0 - Linux 5.10.25, Google Chrome 87.0.4280.141 si Mozilla Firefox 78.8.0 ESR gnulinux.ro

Distro PORTEUS KIOSK 5.2.0 - Linux 5.10.25, Google Chrome 87.0.4280.141 si Mozilla Firefox 78.8.0 ESR
2021-03-22 21:20:00

PORTEUS KIOSK 5.2.0 - Linux 5.10.25, Google Chrome 87.0.4280.141 and Mozilla Firefox 78.8.0 ESR gnulinux.ro

Distro PORTEUS KIOSK 5.2.0 - Linux 5.10.25, Google Chrome 87.0.4280.141 and Mozilla Firefox 78.8.0 ESR
2021-03-22 21:20:00